Ansvarsgruppe

Tverrfaglig gruppe med foreldre til barn/ungdom med behov for oppfølging fra flere instanser. Koordinering av individuell oppfølging. Koordinator/ leder av ansvarsgruppen kan være barnevern, skole, ergoterapeut,
fysio-terapeut, barnehage eller helsestasjon. Barnet/ungdommen kan selv delta på ansvarsgruppemøter.

Ansvarsgruppe kan også være et hjelpetiltak i regi av barneverntjenesten som del av en helhetlig oppfølging rundt et barn og dets familie. Dette for å sikre at andre tiltak rundt familien følges opp og gir ønsket endring. Gjelder barn i alle aldersgrupper som på grunn av omsorgssituasjon eller atferd har særlig behov for hjelpetiltak etter Barnevernsloven.