Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) Tynset

BUP Tynset gir utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, hvor det er påvist eller er mistanke om psykiske lidelser. Tilbudet er frivillig.

Familievernkontoret

Familievernkontorene tilbyr rådgiving, veiledning, kurs og samtalegrupper. Du kan ta kontakt for en uforpliktende samtale eller bestille time.

Frambu (spesialisthelsetjeneste)

Frambu er en del av spesialisthelsetjenesten og har spesiell kompetanse på over 400 ulike sjeldne diagnoser. Frambu tilbyr veiledning, kurs og leire til familie, samt veiledning til støtte og hjelpeapparatet rundt barnet.

Fritidskoordinator

Fritidskoordinator kan hjelpe deg med å komme i gang eller delta i en fritidsaktivitet.

Habiliteringstjenesten

Habiliteringstjenesten, Sanderud, Innlandet sykehus, har ansvar for å tilby spesialisthelse-tjenester til barn og unge i aldersgruppen 0-18 år som trenger habilitering.

Helsestasjon

Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt tjeneste for alle barn og unge mellom 0-20 år. Den skal bidra med å forebygge sykdom og fremme god helse hos barn og unge. 

NAV

Se hjemmeside til Tynset kommune

PP-tjenesten

PPT skal hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging, for at de skal ha et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Statped

Statped bistår kommunen med spesialpedagogiske tjenester innenfor seks ulike fagområder: ervervet hjerneskade, hørsel, syn, språk og tale, sammensatte lærevansker, kombinerte syn- og hørseltap og døvblindhet.

Ungdomskontakt

En ungdomskontakt har god oversikt over ungdom og hvilke utfordringer de kan stå ovenfor. Ungdomskontakten er til stede for alle ungdommer mellom 13-24 år og deres foresatte/foreldre.