PYC (Parenting Young Children)

Foreldreveiledningsprogram Barneverntjenesten i Nord-Østerdal – Tynset kommune PYC.NO – Et foreldreveiledningsprogram

MST (Multi Systemisk Terapi)

MST er et familie- og nærmiljøbasert behandlingstilbud for familier med ungdom med alvorlig atferdsvansker. Det kan dreie seg om konflikt i hjemmet, utfordringer på skolen, uheldig innflytelse fra venner, rus eller kriminalitet. For mange ungdommer kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet (12-18 år). Barn i aldersgruppen 12-18 år som på grunn av …

PMTO (Parent Management Training)

PMTO er et tilbud til foreldre som har barn med atferdsproblemer. Målet med behandlingen er at foreldre og barnet skal gjenopprette en positiv relasjon.  Opposisjonell atferd skal reduseres og positiv utvikling skal fremmes.  Barn i alder 3-12 år som på grunn av sin omsorgssituasjon eller atferd har særlig behov for hjelpetiltak etter Lov om barnevern …

ICDP (International Child Development Program)

ICDP er et veiledningstiltak, som er ment å være enkelt, helsefremmende og forebyggende med mål om å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. Tiltaket har vist seg å ha best effekt når det gis overfor grupper og spesielt overfor minoritetsfamilie.  Tilbudet gis som gruppetilbud …

Ressurshjem

Et ressurshjem er en familie, som på oppdrag fra barnevernet, tar på seg å invitere barnet/familien til aktiviteter o.l.  Barn/familie som har behov for ekstra støtte i hverdagen, f.eks. for å delta i aktiviteter eller familieaktiviteter. Målsettingen med tiltaket varierer fra familie til familie. Kan handle om at barnet/familien skal få gode opplevelser og relasjoner …

Ergoterapi

Ergoterapeuter gir tilbud om kartlegging/vurdering av funksjon og livssituasjon, veiledning og trening i hverdagsferdigheter samt bistand til å skaffe hjelpemidler til kortvarige og varige behov.  Det gis også råd og veiledning i forhold til tilpasninger i bolig, barnehage og skole Tilbudet er gratis og gis til alle innbyggere i Tynset kommune Bistand gis  på ulike …

Aktivitetskort

Støtte til deltakelse på fritidsaktiviteter. Offentlige instanser som eksempelvis barneverntjenesten, NAV, skole, miljøarbeider, helsestasjon, ledere/trenere i fritidsaktivitet med flere, som har kjennskap til barnet/ungdommen, kan søke om midler. For barn og unge i alderen 6-18 år i Tynset kommune som lever i familier der økonomien er til hinder for deltagelse i fritidsaktivitet. Det kan søkes …

Barnekoordinator

For familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarig og sammensatte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. Gjelder frem til barnet er 18 år Barnekoordinator skal sørge for at familien og barnet får nødvendig informasjon og veiledning om tjenestetilbud, bidra til at de mottar …

Koordinator

Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett på å få oppnevnt en koordinator.  Dette gjelder også om det takkes nei til individuell plan. Formålet med koordinator er å sikre at det gis et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, sikre brukermedvirkning og styrke samhandlingen mellom alle aktører. Koordinator kan …

Individuell plan

Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Dersom vedkommende ønsker en slik plan kan henvendelse sendes til Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering v/systemkoordinator. Formålet med individuell plan er å sikre at det gis et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, sikre …

Ansvarsgruppe

Tverrfaglig gruppe med foreldre til barn/ungdom med behov for oppfølging fra flere instanser. Koordinering av individuell oppfølging. Koordinator/ leder av ansvarsgruppen kan være barnevern, skole, ergoterapeut, fysio-terapeut, barnehage eller helsestasjon. Barnet/ungdommen kan selv delta på ansvarsgruppemøter. Ansvarsgruppe kan også være et hjelpetiltak i regi av barneverntjenesten som del av en helhetlig oppfølging rundt et barn …

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

En alternativ måte å organisere tjenesten personlig assistanse på (omfatter praktisk og personlig bistand, opplæring og støttekontakt. Gjelder for personer med stort og langvarig behov for personlig assistanse, personer med behov for avlastning ved omsorg for hjemmeboende barn under 18 år og andre som kan nyttegjøre seg denne. Tjenesten gis med utgangspunkt i hjemmet. Det …

Pårørendestøtte

Tjenesten gjelder for pårørende som yter særlig tyngende omsorgsoppgaver og kan gis i 3 ulike former: Opplæring og veiledning i rollen som pårørende og omsorgsyter Avlastning i og utenfor institusjon Omsorgsstønad Avlastning kan gis i hjemmet, besøkshjem, i institusjon. Alle typer helse- og omsorgstjenester kan gis som avlastning. Omsorgsstønad er en viss økonomisk kompensasjon. Det …

Støttekontakt

Det kan søkes om støttekontakt etter helse – og omsorgstjenesteloven hos vedtakskontoret. Det gjelder for personer som ut fra aldersadekvat nivå forventes å være i selvstendig aktivitet, men som har vansker med å komme seg ut på egenhånd. De trenger støtte for å mestre ulike fritidsaktiviteter og/eller deltagelse i sosiale fellesskap. En støttekontakt hjelper en …

Ressursteam/Mestringsteam på grunnskolen

Team satt sammen av ledelse, pedagoger, helsesykepleier og PP-rådgivere for å sikre god faglig og sosial utvikling og mestring for elever. Teamet skal jobbe både individrettet og systemrettet.

Ressursteam Tynsetbarnehagene

Team på tvers av barnehagene satt sammen for å bedre utnyttelsen av spesialkompetansen i barnehagene. For: Tjenesteområdeleder, styrere, barnevern-pedagoger, spesialpedagoger. Når: Ca. hver 2. måned

Individuell oppfølging av fysioterapeut ved forskjellige utfordringer

Fysioterapeut utfører kontroller oppdaget f.eks. på helsestasjonen.  Utfører tester på bestilling fra PPT,  BUP, skole eller barnehage, samt oppfølging av barn med særskilte behov. Gjelder for alle barn i Tynset kommune der det oppdages problem-stillinger som bør utredes eller følges opp.

COS-P Barselgruppe

COS Parenting er et relasjonsbasert omsorgskurs for foreldre eller andre omsorgspersoner. Programmet kan brukes både individuelt, med foreldrepar eller i grupper. Kursdeltakerne møtes 8 ganger. COSP tilbys på helsestasjon for foreldre med barn fra 4 mnd. og oppover på dagtid. Alle foreldre i barselpermisjon får tilbud om å delta, samt andre foreldre som har mulighet. …

I trygge hender

Video til bruk på helsestasjonen. Refleksjon og dialog rundt tema vold. Alle foreldre med nyfødte i Tynset kommune i grupper på helsestasjon.

Besøkshjem

Besøkshjem er et kompenserende hjelpetiltak fra barneverntjenesten for barn som trenger ekstra tilskudd av voksenmodeller som gir god utviklingsstøtte over en kortere eller lengre periode. Barnet deltar i relevante aktiviteter som besøksfamilien pleier å gjøre eller som tilpasses ut fra barnets behov.  Tiltaket settes oftest inn som et tiltak sammen med et endringstiltak.

COS-P

COS Parenting er et relasjonsbasert omsorgskurs for foreldre eller andre omsorgspersoner. Programmet kan brukes både individuelt, med foreldrepar eller i grupper. Kursdeltakerne møtes 8 ganger. Målsetting med tiltaket er å styrke tilknytningen og relasjonen mellom barn og dets omsorgspersoner og at barnet skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå …