Hva er Bedre tverrfaglig innsats?

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er en samhandlingsmodell utviklet av Helsedirektoratet for Tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til.

Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI-modellen bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning. Tidlig involvering av barn, unge og deres familier er et grunnleggende og viktig prinsipp i BTI-modellen.

Handlingsveilederen er laget ut fra BTI-modellen. Den beskriver det praktiske arbeidet med barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til.

I Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge i Tynset kommune finner du også kategorier for:

  • Verktøy: rutiner, maler, skjema og andre viktige dokumenter til bruk i arbeidshverdagen.
  • Ressurser: faglitteratur, kurs, opplæringsvideoer og filmer
  • Tjenester: kommunale enheter og tjenester som har et ansvar for gravide, barn, unge og deres foresatte.
  • Tiltak: foreldreveiledningsprogram, kompenserende tilbud og støtteordninger for barn og unge. 
  • Samhandlingsarenaer:

Handlingsveilederen – et arbeidsverktøy

BTI-modellen er en veileder for hvordan du som ansatt skal arbeide med barn, unge eller familier man har en bekymring eller undring for.

I sin enkleste form består modellen av fire hovedprosesser.

Nivå 0: Undring. Avklare om det er grunn til bekymring

Nivå 1: Interne tiltak. Samarbeid med familien og tiltak i egen tjeneste

Nivå 2: Samarbeid med hjelpetjeneste. En eller to hjelpetjenester kommer inn i samarbeidet.

Nivå 3: Samarbeid med flere tjenester. Omfattende tverrfaglig samarbeid.

Til handlingsveileder