Jeg vet

«Jeg vet» er en gratis læringsressurs for barnehager og skoler om vold, overgrep, mobbing og barns rettigheter. Innholdet er knyttet til rammeplan for barnehagen og læreplan for skolen. «Jeg vet» er utviklet av Salaby i samarbeid med Redd Barna, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Jeg vet  

Snakke med barn

En samtale kan skape tillit og trygghet, men også det motsatte. Snakkemedbarn.no skal hjelpe deg å ta viktige samtaler med barn du er bekymret for. snakkemedbarn.no – Øv deg på samtaler med barn og unge  

ung.no

Nettstedet ung.no drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. På ung.no skal ungdom få informasjon og veiledning som utvikler deres handlingskompetanse og hjelper dem med å ta gode valg. Målgruppen til ung.no er ungdom i alderen 13–20 år. Det er redaksjonen i ung.no som produserer, redigerer og vedlikeholder innholdet på ung.no. De har et tett samarbeid …

Bekymringsfull seksuell atferd

En ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd. Nettsiden er utviklet av de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Trafikklyset

Livet og sånn

Livet&Sånn er et gratis opplæringsmateriell for folkehelse og livsmestring. Opplæringsmateriellet er laget for barnehage og grunnskole.  Målsettingen er at barn og ungdom får kunnskap om psykisk helse og lærer strategier de kan bruke i hverdagen. Det er også en målsetting at voksne rundt barn og unge får økt kompetanse til å styrke og fremme den psykiske helsa …

E-læringskurs om barns rettigheter

Barneombudet har utarbeidet et e-læringskurs for å gi forvaltningen støtte til å vurdere barnets beste. Kurset inneholder en modell for hvilke steg forvaltningen bør gå igjennom for å treffe best mulige beslutninger for barn. Nytt e-læringskurs om barns rettigheter – Barneombudet      

Kunnskap om barn

Kunnskapombarn.no gir oppdatert og kvalitetssikret kunnskap om barn og unges psykiske helse og utvikling. Målet er å gi deg som jobber med barn og unge tilgang til ny viten, kompetanseheving og verktøy. Kunnskapombarn.no er et samarbeid mellom de fire regionale kunnskapssentrene for barn og unges psykiske helse og barnevern (RKBU/RBUP). Kunnskap om barn og unge …

Strategisk plan

Strategisk plan for tverrfaglig samarbeid og forebyggende innsats for barn, unge og familier i Rendalen, Folldal, Tynset, Alvdal og Tolga kommune. Plan for tverrfaglig samarbeid og forebyggende innsats

Handlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relasjoner for Alvdal, Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset. Handlingsplanen er en plan for den enkelte kommune. Tiltaksplanen omfatter kommunale tiltak og tiltak det er naturlig å samarbeide om på tvers av kommunegrenser. Handlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relasjoner

Den nødvendige samtalen

Jobber du i barnehage eller skole og er bekymret for et barn? Den nødvendige samtalen er et verktøy som hjelper deg å snakke med foreldrene om utfordringene. Samtale med foresatte | KORUS  

Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

En nasjonal faglig retningslinje utarbeidet av helsedirektoratet med mål om å styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatt I kommunene. Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge – Helsedirektoratet