Støttekontakt

Det kan søkes om støttekontakt etter helse – og omsorgstjenesteloven hos vedtakskontoret. Det gjelder for personer som ut fra aldersadekvat nivå forventes å være i selvstendig aktivitet, men som har vansker med å komme seg ut på egenhånd. De trenger støtte for å mestre ulike fritidsaktiviteter og/eller deltagelse i sosiale fellesskap.
En støttekontakt hjelper en annen person til en mer meningsfull fritid gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter.

Det kan også søkes om støttekontakt hos barnevernstjenesten dersom barnet på grunn av sin omsorgssituasjon eller atferd har et særlig behov for støttekontakt etter Barnevernsloven.

Støttekontakt kan gis individuelt eller i gruppe