Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

En alternativ måte å organisere tjenesten personlig assistanse på (omfatter praktisk og personlig bistand, opplæring og støttekontakt. Gjelder for personer med stort og langvarig behov for personlig assistanse, personer med behov for avlastning ved omsorg for hjemmeboende barn under 18 år og andre som kan nyttegjøre seg denne. Tjenesten gis med utgangspunkt i hjemmet. Det …

Individuell plan

Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Dersom vedkommende ønsker en slik plan kan henvendelse sendes til Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering v/systemkoordinator. Formålet med individuell plan er å sikre at det gis et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, sikre …

Koordinator

Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett på å få oppnevnt en koordinator.  Dette gjelder også om det takkes nei til individuell plan. Formålet med koordinator er å sikre at det gis et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, sikre brukermedvirkning og styrke samhandlingen mellom alle aktører. Koordinator kan …

Pårørendestøtte

Tjenesten gjelder for pårørende som yter særlig tyngende omsorgsoppgaver og kan gis i 3 ulike former: Opplæring og veiledning i rollen som pårørende og omsorgsyter Avlastning i og utenfor institusjon Omsorgsstønad Avlastning kan gis i hjemmet, besøkshjem, i institusjon. Alle typer helse- og omsorgstjenester kan gis som avlastning. Omsorgsstønad er en viss økonomisk kompensasjon. Det …