Aktivitetskort

Støtte til deltakelse på fritidsaktiviteter. Offentlige instanser som eksempelvis barneverntjenesten, NAV, skole, miljøarbeider, helsestasjon, ledere/trenere i fritidsaktivitet med flere, som har kjennskap til barnet/ungdommen, kan søke om midler. For barn og unge i alderen 6-18 år i Tynset kommune som lever i familier der økonomien er til hinder for deltagelse i fritidsaktivitet. Det kan søkes …

Barnekoordinator

For familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarig og sammensatte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. Gjelder frem til barnet er 18 år Barnekoordinator skal sørge for at familien og barnet får nødvendig informasjon og veiledning om tjenestetilbud, bidra til at de mottar …

Besøkshjem

Besøkshjem er et kompenserende hjelpetiltak fra barneverntjenesten for barn som trenger ekstra tilskudd av voksenmodeller som gir god utviklingsstøtte over en kortere eller lengre periode. Barnet deltar i relevante aktiviteter som besøksfamilien pleier å gjøre eller som tilpasses ut fra barnets behov.  Tiltaket settes oftest inn som et tiltak sammen med et endringstiltak.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

En alternativ måte å organisere tjenesten personlig assistanse på (omfatter praktisk og personlig bistand, opplæring og støttekontakt. Gjelder for personer med stort og langvarig behov for personlig assistanse, personer med behov for avlastning ved omsorg for hjemmeboende barn under 18 år og andre som kan nyttegjøre seg denne. Tjenesten gis med utgangspunkt i hjemmet. Det …

COS-P

COS Parenting er et relasjonsbasert omsorgskurs for foreldre eller andre omsorgspersoner. Programmet kan brukes både individuelt, med foreldrepar eller i grupper. Kursdeltakerne møtes 8 ganger. Målsetting med tiltaket er å styrke tilknytningen og relasjonen mellom barn og dets omsorgspersoner og at barnet skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå …

ICDP (International Child Development Program)

ICDP er et veiledningstiltak, som er ment å være enkelt, helsefremmende og forebyggende med mål om å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. Tiltaket har vist seg å ha best effekt når det gis overfor grupper og spesielt overfor minoritetsfamilie.  Tilbudet gis som gruppetilbud …

Individuell plan

Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Dersom vedkommende ønsker en slik plan kan henvendelse sendes til Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering v/systemkoordinator. Formålet med individuell plan er å sikre at det gis et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, sikre …

Koordinator

Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett på å få oppnevnt en koordinator.  Dette gjelder også om det takkes nei til individuell plan. Formålet med koordinator er å sikre at det gis et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, sikre brukermedvirkning og styrke samhandlingen mellom alle aktører. Koordinator kan …

MST (Multi Systemisk Terapi)

MST er et familie- og nærmiljøbasert behandlingstilbud for familier med ungdom med alvorlig atferdsvansker. Det kan dreie seg om konflikt i hjemmet, utfordringer på skolen, uheldig innflytelse fra venner, rus eller kriminalitet. For mange ungdommer kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet (12-18 år). Barn i aldersgruppen 12-18 år som på grunn av …

Pårørendestøtte

Tjenesten gjelder for pårørende som yter særlig tyngende omsorgsoppgaver og kan gis i 3 ulike former: Opplæring og veiledning i rollen som pårørende og omsorgsyter Avlastning i og utenfor institusjon Omsorgsstønad Avlastning kan gis i hjemmet, besøkshjem, i institusjon. Alle typer helse- og omsorgstjenester kan gis som avlastning. Omsorgsstønad er en viss økonomisk kompensasjon. Det …

Ressurshjem

Et ressurshjem er en familie, som på oppdrag fra barnevernet, tar på seg å invitere barnet/familien til aktiviteter o.l.  Barn/familie som har behov for ekstra støtte i hverdagen, f.eks. for å delta i aktiviteter eller familieaktiviteter. Målsettingen med tiltaket varierer fra familie til familie. Kan handle om at barnet/familien skal få gode opplevelser og relasjoner …

Støttekontakt

Det kan søkes om støttekontakt etter helse – og omsorgstjenesteloven hos vedtakskontoret. Det gjelder for personer som ut fra aldersadekvat nivå forventes å være i selvstendig aktivitet, men som har vansker med å komme seg ut på egenhånd. De trenger støtte for å mestre ulike fritidsaktiviteter og/eller deltagelse i sosiale fellesskap. En støttekontakt hjelper en …