Koordinator

Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett på å få oppnevnt en koordinator.  Dette gjelder også om det takkes nei til individuell plan.

Formålet med koordinator er å sikre at det gis et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, sikre brukermedvirkning og styrke samhandlingen mellom alle aktører.

Koordinator kan oppnevnes fra alle kommunale/ interkommunale instanser, men skal være en i fagnettverket rundt tjenestemottaker.

Henvendelse rettes til Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering v/systemkoordinator for individuell plan.