Individuell plan

Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Dersom vedkommende ønsker en slik plan kan henvendelse sendes til Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering v/systemkoordinator.

Formålet med individuell plan er å sikre at det gis et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, sikre brukermedvirkning og styrke samhandlingen mellom alle aktører.

Det blir oppnevnt en koordinator til å lede planarbeidet. Planen skal vise planeiers mål og tiltak, samt ansvarsfordelingen mellom de ulike faginstansene og foreldre/planeier.

Individuell plan tilbys også av Barnevernstjenesten for barn eller ungdom som på grunn av sin omsorgssituasjon eller atferd har særlig behov for hjelpetiltak etter Barnevernsloven, eller er under barnevernets omsorg og i tillegg har behov for langvarige tiltak og tjenester.