PP-tjenesten

PPT skal hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging, for at de skal ha et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PPT hjelper skoler og barnehager med kompetanse- og organisasjonsutvikling, og utarbeider sakkyndig vurdering for barn med særskilte behov.

Etter samtykke fra foreldre/foresatte kan barnehager, skoler, helsestasjonen, kommunalt hjelpeapparat, BUP, lege/sykehus og lignende henvise til PPT. Eleven kan også henvises av sine foreldre/foresatte. Etter fylte 15 år kan elever og lærlinger på eget initiativ henvise seg selv til PPT uten samtykke fra sine foresatte.

For mer informasjon, trykk på linken:
https://www.tynset.kommune.no/tjenester/skole-og-barnehage/ppt-og-logopedtjenesten/

Henvisningskjemaer og prosedyrer, under skjemaer PPT – og logopedtjenesten.