Trygg oppvekst Tynset

Bekymringsskala vedrørende barn/unge

Bekymringsskalaen er et verktøy som skal hjelpe til med å avklare hvor bekymret du er for et bestemt barn eller ungdom. Skalaen er et verktøy som viser hva du kan vektlegge i vurderingen av utfordringen. Det er viktig å huske på at observasjonene du gjør i forhold til barn og unge kun danner et «øyeblikksbilde». Barnet/ungdommen kan være i belastende situasjoner som preger livssituasjonen for øyeblikket. Skalaen er et internt verktøy som kan hjelpe til med å utføre skjønnsmessige vurderinger. Når du og lederen har vurdert graden av et barns problemer er det viktig å følge prosedyren i handlingsveilederen.

Husk at barn/unge og foresatte skal involveres på et tidlig tidspunkt i en undring, bortsett fra ved mistanke om vold og overgrep.

 

Last ned som PDF↓

Vær oppmerksom

Barn/unge med generelt god trivsel

 • Barnet utvikler seg normalt både sosialt, følelsesmessig, fysisk og intellektuelt.
 • Normale svingninger i trivselen.
 • Omsorgen fra foresatte er god.
 • Foresatte søker rådgivning, om barnet i en periode ikke trives.
 • Foresatte søker hjelp ved å kontakte lege, helsestasjon, barnehage, skole mm.

Vær oppmerksom

Barn/unge med redusert trivsel

 • Barnet er utsatt for lette, men konstante belastninger og viser tegn på mistrivsel.
 • Barnet er utsatt for en større, men forbigående belastning og viser tegn på mistrivsel. Barnet kan f.eks. være påvirket psykisk og sosialt av en bestemt hendelse.
 • Barnet kan ha utfordringer med språk, kommunikasjon, læring, motorikk, sosialt eller emosjonelt.
 • Omsorgen fra foresatte er god.
 • Foresatte gjør bruk av råd og veiledning fra lærer, barnehagelærer, helsesykepleier osv.

Grunn til bekymring

Barn/unge med behov for tilrettelegging

 • Barnet viser tydelige tegn på mistrivsel.
 • Barnet gir signaler i form av endret atferd.
 • Utfordringer emosjonelt, sosialt, motorisk, språklig og/eller redusert hygiene.
 • Foresattes omsorg er god eller midlertidig redusert.
 • Utfordringer knyttet til det praktiske i hverdagen, f.eks. klær, utstyr og mat.

Grunn til bekymring

Barn/unge med behov for spesiell støtte

 • Barnet er utsatt for belastning over tid og viser tydelige tegn på mistrivsel.
 • Barnet fungerer dårlig og utvikler seg i en negativ retning på ett eller flere områder; emosjonelt, sosialt, motorisk, språklig, hygiene eller praktisk.
 • Barnet gir signaler i form av endret atferd.
 • Omsorgen fra foresatte er god, men belastningen er stor.
 • Omsorgen fra foresatte er redusert.

Grunn til bekymring

Barn/unge med risiko for skade

 • Barnet viser tydelige tegn på mistrivsel.
 • Barnet gir signaler i form av endret atferd.
 • Barnet fungerer dårlig og utvikler seg i en negativ retning på ett eller flere områder; emosjonelt, sosialt, motorisk, språklig, hygiene eller praktisk.
 • Foresattes omsorg er god, men barnets atferd er bekymringsfull.
 • Foresattes omsorg er utilstrekkelig/svært redusert.