Trygg oppvekst Tynset

Systemsak

Hva kan det innebære i barnehage, skole og avlastningsbolig?

System-begrepet forstås på mange ulike måter.
Når det refereres til en systemsak i handlingsveileder for barnehage og skole, er hovedtanken at vi ikke ensidig skal ha et individperspektiv på uroen vi har.
Forhold utenfor individet/barnet må også vurderes og analyseres.

For eksempel:

  • Barnegruppen/avdelingen
  • Klassen/klassemiljøet
  • Lekegruppen
  • Vennegruppen
  • Barnehagen som system
  • Skolen som system
  • Mobbesaker (ekskludering osv)
    I denne sammenheng vil en vurdering av/analyse av voksenrollen være sentral.