Trygg oppvekst Tynset

Nytte av tiltak: Evalueringsskjema

Etter at tiltak er gjennomført i henhold til plan – og som et minimum i forberedelsene til møter bør det gjøres en evaluering av tiltakenes gjennomføring og effekten av hvert enkelt tiltak.

Notatet arkiveres i journal/barnemappe/elevmappe. Unntatt offentlighet etter off.loven §13.

Mulige spørsmål å stille seg i en evaluering kan være:

Ble planlagte tiltak gjennomført og fulgt opp på en god måte?

Hvordan opplever barnet/ungdommen effekten av tiltaket?

Hvordan opplever tjenestene effekten av tiltakene?

Bør tiltaket fortsette og/eller justeres?

Er det behov for nye eller utvidede tiltak?

Tiltak som ikke har effekt avsluttes. Skal dette tiltaket avsluttes?