Trygg oppvekst Tynset

Signaler på mistrivsel - barn og unge

Observasjonspunkter å være oppmerksomme på hos barn/unge som vekker uro/bekymring.
Ha fokus på det du faktisk ser og hører (ikke årsak eller tolkninger!).
Husk at ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep skal melding sendes barnevernet.

Last ned som PDF↓

 

Fysisk

 • Anspent eller passiv
 • Stille og tilbaketrukken
 • Gråter mer enn før
 • Søvnregulering
 • Vanskelig forhold til mat
 • Urolig i kroppen og rastløs
 • Hygiene, klær og tannhelse
 • Viser tegn til fysisk vold
 • Mange fysiske plager (vondt i hodet, magen osv.)
 • Virker mer sliten og trøtt
 • Selvskading
 • Motorikk – fin/grov

Sosialt

 • Vansker med regulering av oppmerksomhet ifht omgivelsene
 • Ukritisk i relasjon med andre
 • Bekymringsfull seksuell atferd (se lenke: “Trafikklyset- seksuell atferd”).
 • Søker ikke/ avviser voksenkontakt/ hjelp
 • Mer innesluttet, søker lite kontakt med andre barn
 • Klenger seg til voksne
 • Veldig på vakt ift voksne/andre
 • Påvirkes lett av uro i omgivelsene
 • Mangler nysgjerrighet/interesse for omgivelsene
 • Går mye alene/ blir holdt utenfor
 • Ute av stand til å etablere/opprettholde kontakt
 • Aggressiv, ofte i konflikt
 • Overdrevent sosial og tilpasningsvillig
 • Apatisk
 • Lyver – overdriver
 • Stille/snakker ikke

Psykisk

 • Utrygg, nedstemt, redd, engstelig eller skremt
 • Selvbilde/ selvtillit (snakker nedsettende om seg selv eller sine)
 • Undertrykt sinne

Faglig

 • Problemer med konsentrasjon
 • Problemer med innlæringen
 • Språkvansker (endring)

Generelt

 • Endring av atferd (fysisk, sosial, psykisk, eller faglig art)
 • Fravær
 • Holder ikke avtaler
 • Har ikke med seg det de skal
 • Manglende samarbeidsevne
 • Viser uvanlig interesse for rus og kriminalitet
 • Forteller om en vanskelig livssituasjon/hendelse
 • Uhensiktsmessig nettbruk