Trygg oppvekst Tynset

Samtykke til oppheving av taushetsplikt og utveksling av opplysninger i tverrfaglig samarbeid

Jeg/vi samtykker til at involverte tjenester opphever taushetsplikten så langt som samtykket gjelder, og kan utveksle nødvendige opplysninger etter lov og forskrift (les punktet om lovbestemmelser).

Mitt/vårt samtykke om samarbeid omfatter følgende tjenester (sett kryss):

Jeg/vi er enige i at opplysningene/vurderingene kan deles mellom de nevnte tjenestene for å bidra til helhetlig og koordinerte tjenester.

Jeg/vi er gjort kjent med at formålet med utveksling av opplysningene er å gi et best mulig hjelpetilbud, og at informasjonsutvekslingen er avgrenset til det som til enhver tid er nødvendig.

Jeg samtykker til at følgende informasjon kan gis og deles:

Avklaringer:

Lovbestemmelser om taushetsplikt og opplysningsplikt:

* Forvaltningsloven § 13-13e
* Lov om barneverntjenester §§ 6-4, 6-7
* Helsepersonelloven §§ 21-25
* Opplæringsloven §§ 5.4, 15.4
* Pasientrettighetsloven § 3-6
* Lov om sosiale tjenester i NAV §§ 43-45
* Folketrygdloven §§ 25-10, 25-11
* Lov om barnehager § 22, §§ 44-46
* Lov om politiet § 24
* Lov om helse og omsorgstjenester § 12-1

Informert samtykke innebærer at jeg/vi:

 • Vet at samtykket er frivillig og at målet med deling av opplysninger er å gi et best mulig hjelpetilbud.
 • Har fått informasjon om hvilke opplysninger som skal deles, og at det ikke skal deles flere opplysninger enn det som er nødvendig.
 • Vet hvordan opplysningene skal brukes.
 • Vet at samtykket kan trekkes tilbake, muntlig eller skriftlig, når som helst.
 • Vet at jeg/vi kan nekte at opplysninger om spesielle forhold deles, eller at spesifikke fagmiljø eller enkeltpersoner kun får bestemte opplysninger.
 • Har fått forklart hva jeg samtykker til på et språk jeg forstår.
 • Kjenner barnets rettigheter:
  • når barnet er fylt 7 år skal det høres, og det skal legges økende vekt på barnets mening ut fra alder og modenhet
  • fra 12 år skal barnets mening tillegges stor vekt
  • fra 16 år kan ungdommen selv samtykke til helsehjelp