Trygg oppvekst Tynset

Risiko og beskyttelsesfaktorer

Individuelle

Risikofaktorer

 • Individuell sårbarhet. Født prematurt og med lav fødselsvekt, Utviklingsforstyrrelse/lav intellektueltnivå/har et syndrom/en hjerneskade (medfødt eller ervervet)
 • Lite språk og lav grad av språkforståelse
 • Svake sosiale ferdigheter
 • Er impulsiv, hyperaktiv, har oppmerksomhets- og/eller konsentrasjonsvansker.
 • Høy grad av aggresjon
 • Er stille og innadvendt
 • Er aktivt tilbaketrekkende og virker generelt utrygg
 • Psykiske lidelser
 • Flere alvorlige somatiske sykdommer i førskolealder som innebærer a)at barnet har vært innlagt flere gangerog/eller for en lengre periode, b) at det har vært fare for barnets liv, c) at det har ledet til betydelige restriksjoner forhva barnet har kunnet delta på av aktiviteter og typer arenaer
 • Relasjonsbrudd til personer som barnet står nær, som foreldre, søsken, venner osv.
 • Mister foreldre eller søsken i dødsfall
 • Vansker med å etablere aldersadekvate vennskap
 • Utagerende, sensasjonssøkende, ukritisk
 • Barnet har vært utsatt for mobbing og/eller mobber andre
 • Rusmiddelmisbruk, positive holdninger til rusmidler, rusvillighet
 • Manglende kunnskaper om rus og risiko
 • Utsatt for omsorgssvikt, mishandling, seksuelle overgrep og/eller utnyttelse (det kan også være like skadelig å havært vitne til).
 • Tidlig debut
 • Fremtidspessimisme

Beskyttelsesfaktorer

 • Aldersadekvat eller bedre fungering/ferdigheter på samtlige basalkompetanseområder: kognitiv/språklig, sosialt, emosjonelt, atferd/moral, motorikk
 • Medfødt robusthet og kapasitet
 • Opplevelse av mening og sammenheng
 • Kreativitet
 • Har hobbyer/interesser, opplever mestring og glede
 • Planlegger sin egen livssituasjon, Fremtidsoptimisme (gjelder barn over 12 år)
 • Godt selvbilde
 • Avbalansert og ikke hissig temperament

Familie

Risikofaktorer

 • Manglende tilsyn, og/eller manglende interesse for den unge
 • Manglende oversikt og/eller manglende hverdagsrutiner
 • Tilknytningsproblem
 • Langvarig høyt konfliktnivå mellom foreldrene og/eller
  mellom foreldrene og deres sosiale nettverk/slekt
 • Dårlige boforhold
 • Seksuelle og fysiske overgrep (det er også skadelig om barnet er vitne til dette)
 • Foreldre som er arbeidsledige eller sporadisk knyttet til
  arbeidsmarkedet eller som er uføretrygdet
 • Dårlig økonomi
 • Flere flyttinger fra barnet er 1 -18 år gammelt (må innebære brudd med venner, skifte av barnehage og/eller
  skole)
 • Ettergivende, ustrukturert eller rigid/aggressiv oppdragerstil
 • Uklare forventninger og grenser til barnet
 • Samlivsbrudd mellom foreldrene
 • En eller flere av omsorgspersonene har eller har hatt
  psykiske vansker eller psykiske lidelser
 • En eller flere av omsorgspersonene har svake kognitive evner eller psykisk utviklingshemning
 • En eller flere av omsorgspersonene har alvorlige fysiske funksjonsnedsettelser eller somatisk sykdom som gjør det
  vanskelig å ivareta barneomsorgen
 • Rusmiddelbruk hos omsorgspersonene til barnet
 • En eller flere av de primære omsorgspersonene til barnet
  har selv vokst opp med omsorgssvikt, mishandling, seksuelle overgrep, utnyttelse eller familievold
 • Nåtid eller tidligere kriminalitet hos foreldre
 • Familien har uavklart oppholdsstatus i landet

Beskyttelsesfaktorer

 • Foreldre med god omsorgsutøvelse
 • God kommunikasjon
 • God autorativ oppdragelse (kontroll og varme), struktur og regler.
 • Høy sosioøkonomisk status (Foreldre som er i utdanning/jobb, og har ordinær eller bedre fungering og godt sosialt nettverk)
 • Et godt forhold til og jevnlig kontakt med sine søsken
 • Barnet har jevnlig tilgang til voksne i tillegg til de foresatte som a)investerer mye tid, b) har mange positive følelser for barnet og c) har god omsorgskompetanse
 • Omsorgspersonene engasjerer seg positivt i hvordan barnet har det i barnehage og skole, og partneresamarbeider godt med hverandre ved eventuelle utfordringer

Venner

Risikofaktorer

 • Utestenging
 • Lav sosial status i gruppa og blant venner
 • Rusmisbruk og kriminalitet hos venner
 • Venners antisosiale normer
 • Lav sosial status hos venner

Beskyttelsesfaktorer

 • Inkludert
 • Tydelige normer
 • Tilknytning
 • Venner med gode sosiale ferdigheter

Skole/Barnehage

Risikofaktorer

 • Lav grad av trivsel
 • Blir utestengt, dårlig likt
 • Ingen venner eller dårlige venner
 • Ikke sett eller anerkjent
 • Dårlig relasjon til de voksne og eller barn
 • Ikke rom for å medvirke
 • Dårlig miljø/klima (stemning)
 • Mobbing
 • Lese – og skrivevansker/fagvanske
 • Stort fravær
 • Manglende interesse for skolen

Beskyttelsesfaktorer

 • Høy grad av trivsel
 • Venner, inkludert i gruppa
 • Bli sett og anerkjent
 • Får medvirke
 • Voksne som tar ansvar for relasjonen
 • Får utvikle sin kompetanse
 • Positive aktiviteter og opplevelser
 • God tilhørighet

Nærmiljø

Risikofaktorer

 • Få ressurser til forebyggende arbeid
 • Lite eller ikke sosialt nettverk
 • Dårlig bomiljø
 • Fattigdom
 • Kriminalitet
 • Normer som aksepterer konsum
 • Tilgang på rusmidler

Beskyttelsesfaktorer

 • Minst en betydningsfull voksen
 • Venner med gode sosiale ferdigheter
 • Felles verdier
 • Samfunnsstruktur som støtter mestringsstrategier