Trygg oppvekst Tynset

Hjelpeinstanser

1. Linjetjeneste / Kommunalt

Hvem: Helsestasjon/skolehelsetjenesten

Hva – kort om tjenesten

Helsefremmende og forebyggende tjenester for alle gravide, barn mellom 0-20 år i Tynset kommune, Helsestasjon forungdom opp til 25 år og flyktningehelsetjeneste.

Hvordan – henvisningsrutiner

Lavterskel og gratis tjeneste. Ingen henvisning.

Ta kontakt for timebestilling eller samtale.

Helsestasjon- Skolehelsetjeneste-Helsestasjon for ungdom – Tynset kommune

Hvem: Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og logopedtjeneste.

Hva – kort om tjenesten

PPT skal hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging, for at de skal ha et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PPT hjelper skoler og barnehager med kompetanse- og organisasjonsutvikling, og utarbeider sakkyndig vurdering av barn med særskilte behov.

Info. om logopedtjenesten, se link: informasjon-om-logopedtjenesten-i-nord-osterdalen.pdf (tynset.kommune.no)

Hvordan – henvisningsrutiner

Henvisningskjemaer og prosedyrer, under skjemaer PPT – og logopedtjenesten.

Etter samtykke fra foreldre/foresatte kan barnehager, skoler, helsestasjonen, kommunalt hjelpeapparat, BUP, lege/sykehus og lignende henvise til PPT. Eleven kan også henvises av sine foreldre/foresatte. Etter fylte 15 år kan elever og lærlinger på eget initiativ henvise seg selv til PPT uten samtykke fra sine foresatte.

https://www.tynset.kommune.no/tjenester/skole-og-barnehage/ppt-og-logopedtjenesten/

Hvem: Barnevernstjenesten i Nord-Østerdal

Hva – kort om tjenesten

Barnevernstjenesten i Nord-Østerdal består av kommunene Alvdal, Folldal, Tolga, Tynset og Rendalen har felles barneverntjeneste med hovedkontor på Tynset.

Med barnet i fokus – rett hjelp til rett tid.

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid, og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Barnevernet er først og fremst en hjelpetjeneste, men barnevernloven åpner samtidig for tvangstiltak.

Hvordan ta kontakt eller melde til barneverntjenesten:

Se kommunens hjemmeside:

Barneverntjenesten i Nord-Østerdal – Tynset kommune

Hvem: Familievernkontoret

Hva – kort om tjenesten

Familievernkontoret er åpent for alle familier som trenger hjelp til å forebygge eller bearbeide eksisterende utfordringer i sine familierelasjoner.

De fleste kommer til oss for rådgivning og samtaler om problemer i parforholdet og i familien. Eller når det er vansker, konflikter eller kriser i familien.

Hvordan – henvisningsrutiner

Familievernkontoret Innlandet tilbyr gratis parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd. Trenger ikke henvisning, de tar imot helt uforpliktende ta kontakt med familievernkontoret per telefon eller epost.

Familievernkontoret Innlandet Vest | Bufdir

2. Linjetjeneste / Fylkeskommunalt

Hvem: Tynset Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

Hva – kort om tjenesten

BUP Tynset gir utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, hvor det er påvist eller er mistanke om psykiske lidelser. Tilbudet er frivillig.

Hvordan – henvisningsrutiner

En henvisning til BUP må sendes skriftlig fra fastlege, barnevernsleder eller psykolog. Foreldre som har foreldreansvar, må samtykke til at henvisningen sendes (hvis du er under 16 år). Dersom barnevernet har overtatt omsorgen for barnet eller ungdommen samtykker de til henvisning til BUP.

https://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/bup-innlandet/bup-tynset

Hvem: Habiliteringstjenesten

Hva – kort om tjenesten

Habiliteringstjenesten, Sanderud, Innlandet sykehus, har ansvar for å tilby spesialisthelse-tjenester til barn og unge i aldersgruppen 0-18 år som trenger habilitering.

Hvordan – henvisningsrutiner

Kommunale- og fylkeskommunale hjelpeinstanser, kompetansesentre, samt andre avdelinger innen spesialisthelsetjenesten kan henvise til Habiliterings-tjenesten. Ønsker du å henvise barn/ungdom, må eget henvisningsskjema benyttes og lege må alltid være med- eller hovedhenviser.

https://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/habiliteringstjenesten-sanderud

3. Linjetjeneste / Nasjonalt

Hvem: Statped

Hva – kort om tjenesten

Statped bistår kommunen med spesialpedagogiske tjenester innenfor seks ulike fagområder: ervervet hjerneskade, hørsel, syn, språk og tale, sammensatte lærevansker, kombinerte syn- og hørseltap og døvblindhet. De bistår både på indvidnivå og systemnivå.

Hvordan – henvisningsrutiner

Henvisning skjer i samarbeid med PPT.

Se hjemmesiden: http://www.statped.no/

Hvem: Frambu

Hva – kort om tjenesten

Frambu er en del av spesialisthelsetjenesten og har spesiell kompetanse på over 400 ulike sjeldne diagnoser. Senteret utvikler, samler og sprer tverrfaglig kunnskap til personer med diagnose i alle aldre og livsfaser, og til pårørende og tjenesteytere rundt disse. Frambu tilbyr veiledning, kurs og leire til familie, samt veiledning til støtte og hjelpeapparatet rundt barnet.

Hvordan – henvisningsrutiner

Søknad om tjenester hos Frambu forutsetter blant annet at andre hjelpeinstanser er involvert i et pågående arbeid vedr. et barn/elev.

Se hjemmesiden: https://frambu.no/