Trygg oppvekst Tynset

Veiledning til gode møter i Tynset

Forberedelse før møtet

 1. Avklar formålet med møtet ut i fra mål og evt. igangsatte tiltak i samarbeid med foreldre/foresatte/ungdom.
  1. Sett agenda og avklar møtedeltakere.
  2. Innhent samtykke fra foreldre/foresatte/ungdom. Bruk samtykkeskjema som finnes i «verktøykassen».
 2. Lage møteinnkalling.
  1. Sett opp og send ut agenda med formål og tidsramme for møtet. Møtested og referent må avklares.

Velkommen

 1. Velkommen og kort om hvorfor møtet avholdes.
  1. Vær vertskap og sørg for vann/kaffe/te dersom det er behov. Ta imot møtedeltakerne når de kommer inn.
  2. Kort presentasjonsrunde av deltakerne: Navn, rolle og arbeidssted.
  3. Husk å ivareta likeverdighet og brukermedvirkning i møtet.

Agenda

4. Innhold

  1.  Kort avklaring av agenda, formål, tidsramme og forventninger til møtet.
  2. Gjennomgang av evt. referat fra forrige møte. Kort gjennomgang av historikk dersom det er behov.
  3. Sikre felles forståelse av mål ut i fra behov. Foreldre/ foresatte/ungdom får snakke først dersom de ønsker det.
  4. Legg fram og drøft tiltak og handlingsmuligheter som kan være aktuelle med utgangspunkt i situasjonen slik den er nå. Prioriter det viktigste.

Veien videre

 1. Lag målsetting for samarbeidet og avklar videre tiltak.
  1. Hvilke tiltak skal videreføres/avsluttes fra forrige periode?
  2. Hvilke nye tiltak skal settes i gang?
  3. Koordiner tiltak og fordel ansvar.
   Når skal tiltakene gjennomføres? Bestem hvordan tiltakene skal følges opp underveis.

Oppsummering/Avslutning

 1. Evaluering
  1. Hva var formålet med møtet? Har vi felles forståelse?
  2. Er det andre avklaringer som må gjøres før vi avslutter?
  3. Er det noen som skal orienteres om det vi har besluttet i møtet? Hvem gjør det?
 1. Dersom det er aktuelt og praktisk gjennomførbart: finn et nytt tidspunkt for neste møte og avtal hvem som innkaller. Takk for møtet, og avslutt. Når møtet er avsluttet er vi ferdige med å snakke om barnet/familien. På vei ut snakker man om generelle temaer (vær og vind). Møtet skal ikke fortsette ute på gangen.